Regulament Concurs „Jurasica Birthday Party”

REGULAMENTUL CONCURSULUI:

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOȚIEI

1.1. Organizatorul campaniei promoționale „Abonamente pe viață la Jurasica Adventure Park” (numită în cele ce urmează “Campania”) este ALEX BUILDING SRL (denumită în continuare „Organizatorul”), cu sediul în Constanța, Str. Verona, nr. 2.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, de a opri Campania promoțională în orice moment al acesteia, de a schimba regulile de participare, dar avand obligația de a anunța publicul în mod oficial pe pagina oficială de Instagram Jurasica Adventure Park (https://www.instagram.com/jurasicapark.neptun

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1. Prezenta Campanie se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piața, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

2.2. Perioada de desfășurare a Campaniei este 31 august 2023 – 7 septembrie 2023. După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public pe pagina de Instagram Jurasica Adventure Park.

2.3. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României prezentului Regulament desfășoară pe întreg teritoriul României și este accesibilă oricărei persoane fizice cu domiciliul în România, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanți”).

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Pentru a participa în Campania Promoțională, participanții trebuie sa indeplineasca cumulativ următoarele condiții:

– să dețină cont pe www.instagram.com 

– să respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campania Promoțională și să urmeze pașii menționați în Secțiunea 4 – MECANISMUL CAMPANIEI.

3.2. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament. 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. În ziua de 31 august 2023, pe pagina de Instagram Jurasica Adventure Park va fi publicată postarea de concurs. Aceasta va consta într-o provocare prin care utilizatorii sunt invitați să lase în comentarii care este activitatea preferată a copiilor lor și să dea follow paginii Jurasica Adeventure Park.(https://www.instagram.com/jurasicapark.neptun/

Același user poate să participe cu mai mult de un comentariu. În urma concursului va fi desemnat 1 câștigător, prin Random.org. 

4.2. Un participant unic („Participantul”) este identificat pe baza contului de Instagram. El trebuie:

a) să dețină un cont de Instagram propriu.

b) să dea follow paginiii Jurasica Adeventure Park. (https://www.instagram.com/jurasicapark.neptun/

c) să adauge un comentariu la postarea de concurs în care menționează activitatea preferată din vacanță a copilului

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI

5.1. În cadrul acestei campanii Organizatorul (Jurasica) oferă un pachet premium Jurasica Birthday Party. Pachetul constă în oferirea locației, meniurilor de mâncare, un tort pentru sărbătorit și intrarea gratuită în parc pentru 10 invitați.

5.2. Un Participant are dreptul să câștige un singur premiu pe întreaga durată a Campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida câștigătorii care au mai castigat în cadrul campaniei un premiu chiar dacă aceștia au fost desemnați câștigători. În aceasta situatie premiul va rămâne în posesia Organizatorului.

5.3. Nu se acorda contravaloarea în bani pentru premiul din prezenta Campanie.

5.4. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei.

5.5. Organizatorul nu este răspunzător de erorile ivite din cauza funcționării defectuoase a serviciilor de internet.

SECȚIUNEA 6. ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI

6.1. Desemnarea câștigătorului se va face astfel: 

După terminarea perioadei promoționale, se vor centraliza toate comentariile de la postarea de concurs și va fi selectat un câștigător care va primi un pachet premium Jurasica Birthday Party. Pachetul constă în oferirea locației, meniurilor de mâncare, un tort pentru sărbătorit și intrarea gratuită în parc pentru 10 invitați. Participanții înscriși vor fi extrași prin intermediul programului random.org sau orice platformă cu mecanism asemănător.

6.2. Nu se vor acorda (toate) premii(le) dacă:

  • În cadrul campaniei nu există comentarii la postarile de concurs;
  • În cadrul campaniei au existat mai puține comentarii la postarile de concurs decât numărul de premii oferite, situație în care premiile se vor acorda participanților validați conform prezentului regulament.

Premiile ce nu se acorda în cadrul campaniei rămân în posesia Organizatorului.

6.3. Pentru ca un Participant câștigător să fie validat, trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute în prezentul Regulament.

6.4. Câștigătorul va fi anunțat pe pagina de Instagram, în comentariile de la fiecare postare.

6.5. Câștigătorul este obligat sa contacteze Organizatorul, în maxim 24 de ore, prin mesaj privat pe pagina pe care au câștigat premiul, respectiv pe pagina de Instagram Jurasica Adventure Park (https://www.instagram.com/jurasicapark.neptun/

6.6. Organizatorul nu poate fi făcut răspunzător și nu are nicio obligație în cazurile în care datele furnizate de consumator nu corespund cu cele furnizate pe Instagram.

6.7. După validare, câștigătorul vor fi informați prin mesaj privat pe Instagram despre modalitatea de a intra în posesia premiului castigat.

6.8. Premiul va intra în posesia câștigătorilor în momentul confirmării organizatorului la numărul de telefon +0735 070 070 și oferirea detaliilor despre aniversare (nr. Participanți, data, ora). Premiul este valabil până la 30.09.2024. Petrecerile aniversare trebuie să fie organizate în perioada orelor de program cu publicul. În perioada decembrie – martie parcul va fi închis. 

6.9. Publicarea numelui câștigătorul și a câștigurilor acordate se va realiza în conformitate cu obligațiile impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECȚIUNEA 7. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

7.1. Imposibilitatea câștigătorului și/sau a persoanelor care îl reprezintă legal de a intra în posesia premiului din diverse motive, exonerează Organizatorul de orice răspundere.

7.2. Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigător și/sau de către persoanele care îl reprezinta legal în legatura cu premiul câștigat.

7.3. Organizatorul nu este răspunzător de erorile de conectare a platformei Instagram incluzand dar fără a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de voința Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme de participare la Campanie, cauzate de erori pe platforma Facebook sau Instagram sau de providerul de Internet sau de conexiunea la Internet a persoanei care dorește să participe în Campanie.

7.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și de a invalida (în cazul unui câștig) participantii care sunt suspecți de fraudă.

SECȚIUNEA 9. FORȚĂ MAJORĂ

9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

9.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicata / întârziată sau anulată. Organizatorul dacă invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existentă acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forta majora.

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL

10.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. O copie a Regulamentului Oficial al prezentei Campanii va fi disponibilă în mod gratuit oricărui solicitant.

SECȚIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

11.1 Organizatorul Concursului, prelucrează datele cu caracter personal ale Participantilor Concursului cu stricta respectare a legislației în domeniul protecției datelor.

11.2. Organizatorul Concursului colectează, stochează și prelucrează date cu caracter personal ale Participanților pe care aceștia le furnizează în mod direct pentru scopuri legate de organizarea și desfășurarea Concursului.

11.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri are la bază interesul legitim al Organizatorului.

11.4. Datele cu caracter personal ale castigatorilor sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus pentru toata perioada de valabilitate a abonamentului sau pana la retragerea în mod expres a consimtamantului.

11.5. Datele cu caracter personal ale Participantilor pot fi transmise partenerilor contractuali ai Organizatorului Concursului care asistă la organizarea și desfășurarea Concursului și realizării scopurilor menționate mai sus, altor parteneri contractuali, companiilor din același grup cu Organizatorul și autorităților publice potrivit dispozițiilor legale.

11.6. Furnizarea de către Participanți a datelor cu caracter personal la Concurs poate fi o obligație contractuală a Participanților sau o obligație a acestora necesară pentru încheierea unui contract și este necesară pentru a putea beneficia de produsele/serviciile care fac obiectul acestui Concurs.

11.7 Refuzul de a furniza/prelucra datele cu caracter personal în condițiile descrise prin prezentul Regulament ori furnizarea incorectă/incompletă a acestora atrage imposibilitatea participării valabile la acest Concurs.

11.8. În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de acces, dreptul de intervenție, precum și dreptul de a vă opune prelucrărilor ulterioare, în limitele și condițiile prevăzute de lege. De asemenea, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, precum și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată. În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În legătură cu această prelucrare de date, în plus aveți dreptul la restricționarea prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

11.9. Prin înscrierea la această Campanie, Participanții iau la cunoștință că numele și prenumele Participanților câștigători și premiile acordate acestora vor fi publicate la Jurasica Adeventure Park.(https://www.instagram.com/jurasicapark.neptun/) conform cerințelor legale relevante.

11.10. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați: info@jurasica.ro

11.11. Prin înscrierea în acest Concurs în modalitățile prevăzute de Regulament, Participanții au luat la cunoștință de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora în condițiile descrise în prezenta Secțiune.

Regulament Concurs „Jurasica Birthday Party”

REGULAMENTUL CONCURSULUI:

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOȚIEI

1.1. Organizatorul campaniei promoționale „Abonamente pe viață la Jurasica Adventure Park” (numită în cele ce urmează “Campania”) este ALEX BUILDING SRL (denumită în continuare „Organizatorul”), cu sediul în Constanța, Str. Verona, nr. 2.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, de a opri Campania promoțională în orice moment al acesteia, de a schimba regulile de participare, dar având obligația de a anunța publicul în mod oficial pe pagina oficială de Facebook Jurasica Adventure Park (https://www.facebook.com/jurasica.ro

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1. Prezenta Campanie se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piața, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

2.2. Perioada de desfășurare a Campaniei este 31 august 2023 – 7 septembrie 2023. După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public pe pagina de Facebook Jurasica Adventure Park.

2.3. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României prezentului Regulament desfășoară pe întreg teritoriul României și este accesibilă oricărei persoane fizice cu domiciliul în România, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanți”).

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Pentru a participa în Campania Promoțională, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– să dețină cont pe www.facebook.com 

– să respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campania Promoțională și să urmeze pașii menționați în Secțiunea 4 – MECANISMUL CAMPANIEI.

3.2. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament. 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. În ziua de 31 august 2023, pe pagina de Facebook Jurasica Adventure Park va fi publicată postarea de concurs. Aceasta va consta într-o provocare prin care utilizatorii sunt invitați să lase în comentarii care este activitatea preferată a copiilor lor și să dea like paginii Jurasica Adeventure Park.(https://www.facebook.com/jurasica.ro/

Același user poate să participe cu mai mult de un comentariu. În urma concursului va fi desemnat 1 câștigător, prin Random.org. 

4.2. Un participant unic („Participantul”) este identificat pe baza contului de Facebook. El trebuie:

a) să dețină un cont de Facebook propriu.

b) să dea like paginiii Jurasica Adeventure Park. (https://www.facebook.com/jurasica.ro/

c) să adauge un comentariu la postarea de concurs în care menționează activitatea preferată din vacanță a copilului

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI

5.1. În cadrul acestei campanii Organizatorul (Jurasica) oferă un pachet premium Jurasica Birthday Party. Pachetul constă în oferirea locației, meniurilor de mâncare, un tort pentru sărbătorit și intrarea gratuită în parc pentru 10 invitați.

5.2. Un Participant are dreptul să câștige un singur premiu pe întreaga durată a Campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida câștigătorii care au mai câștigat în cadrul campaniei un premiu chiar dacă aceștia au fost desemnați câștigători. În aceasta situație premiul va rămâne în posesia Organizatorului.

5.3. Nu se acorda contravaloarea în bani pentru premiul din prezenta Campanie.

5.4. Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei.

5.5. Organizatorul nu este răspunzător de erorile ivite din cauza funcționării defectuoase a serviciilor de internet.

SECȚIUNEA 6. ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI

6.1. Desemnarea câștigătorului se va face astfel: 

După terminarea perioadei promoționale, se vor centraliza toate comentariile de la postarea de concurs și va fi selectat un câștigător care va primi un pachet premium Jurasica Birthday Party. Pachetul constă în oferirea locației, meniurilor de mâncare, un tort pentru sărbătorit și intrarea gratuită în parc pentru 10 invitați. Participanții înscriși vor fi extrași prin intermediul programului random.org sau orice platformă cu mecanism asemănător.

6.2. Nu se vor acorda (toate) premii(le) dacă:

  • În cadrul campaniei nu există comentarii la postările de concurs;
  • În cadrul campaniei au existat mai puține comentarii la postările de concurs decât numărul de premii oferite, situație în care premiile se vor acorda participanților validați conform prezentului regulament.

Premiile ce nu se acorda în cadrul campaniei rămân în posesia Organizatorului.

6.3. Pentru ca un Participant câștigător să fie validat, trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute în prezentul Regulament.

6.4. Câștigătorul va fi anunțat pe pagina de Facebook, în comentariile de la fiecare postare.

6.5. Câștigătorul este obligat sa contacteze Organizatorul, în maxim 24 de ore, prin mesaj privat pe pagina pe care au câștigat premiul, respectiv pe pagina de Facebook Jurasica Adventure Park (https://www.facebook.com/jurasica.ro/). 

6.6. Organizatorul nu poate fi făcut răspunzător și nu are nicio obligație în cazurile în care datele furnizate de consumator nu corespund cu cele furnizate pe Instagram.

6.7. După validare, câștigătorul va fi informat prin mesaj privat pe Facebook despre modalitatea de a intra în posesia premiului câștigat.

6.8. Premiul va intra în posesia câștigătorului în momentul confirmării organizatorului la numărul de telefon +0735 070 070 și oferirea detaliilor despre aniversare (nr. Participanți, data, ora). Premiul este valabil până la 30.09.2024. Petrecerile aniversare trebuie să fie organizate în perioada orelor de program cu publicul. În perioada decembrie – martie parcul va fi închis. 

6.9. Publicarea numelui câștigătorul și a câștigurilor acordate se va realiza în conformitate cu obligațiile impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECȚIUNEA 7. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

7.1. Imposibilitatea câștigătorului și/sau a persoanelor care îl reprezintă legal de a intra în posesia premiului din diverse motive, exonerează Organizatorul de orice răspundere.

7.2. Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigător și/sau de către persoanele care îl reprezinta legal în legatura cu premiul câștigat.

7.3. Organizatorul nu este răspunzător de erorile de conectare a platformei Facebook, incluzând dar fără a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de voința Organizatorului, pierderile, întârzierile sau orice alte probleme de participare la Campanie, cauzate de erori pe platforma Facebook sau Instagram sau de providerul de Internet sau de conexiunea la Internet a persoanei care dorește să participe în Campanie.

7.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și de a invalida (în cazul unui câștig) participanții care sunt suspecți de fraudă.

SECȚIUNEA 9. FORȚĂ MAJORĂ

9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

9.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicata / întârziată sau anulată. Organizatorul dacă invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existentă acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forta majora.

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL

10.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. O copie a Regulamentului Oficial al prezentei Campanii va fi disponibilă în mod gratuit oricărui solicitant.

SECȚIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

11.1 Organizatorul Concursului, prelucrează datele cu caracter personal ale Participantilor Concursului cu stricta respectare a legislației în domeniul protecției datelor.

11.2. Organizatorul Concursului colectează, stochează și prelucrează date cu caracter personal ale Participanților pe care aceștia le furnizează în mod direct pentru scopuri legate de organizarea și desfășurarea Concursului.

11.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri are la bază interesul legitim al Organizatorului.

11.4. Datele cu caracter personal ale castigatorilor sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus pentru toata perioada de valabilitate a abonamentului sau pana la retragerea în mod expres a consimtamantului.

11.5. Datele cu caracter personal ale Participantilor pot fi transmise partenerilor contractuali ai Organizatorului Concursului care asistă la organizarea și desfășurarea Concursului și realizării scopurilor menționate mai sus, altor parteneri contractuali, companiilor din același grup cu Organizatorul și autorităților publice potrivit dispozițiilor legale.

11.6. Furnizarea de către Participanți a datelor cu caracter personal la Concurs poate fi o obligație contractuală a Participanților sau o obligație a acestora necesară pentru încheierea unui contract și este necesară pentru a putea beneficia de produsele/serviciile care fac obiectul acestui Concurs.

11.7 Refuzul de a furniza/prelucra datele cu caracter personal în condițiile descrise prin prezentul Regulament ori furnizarea incorectă/incompletă a acestora atrage imposibilitatea participării valabile la acest Concurs.

11.8. În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de acces, dreptul de intervenție, precum și dreptul de a vă opune prelucrărilor ulterioare, în limitele și condițiile prevăzute de lege. De asemenea, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, precum și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată. În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În legătură cu această prelucrare de date, în plus aveți dreptul la restricționarea prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

11.9. Prin înscrierea la această Campanie, Participanții iau la cunoștință că numele și prenumele Participanților câștigători și premiile acordate acestora vor fi publicate la Jurasica Adeventure Park.(https://www.facebook.com/jurasica.ro/) conform cerințelor legale relevante.

11.10. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați: info@jurasica.ro

11.11. Prin înscrierea în acest Concurs în modalitățile prevăzute de Regulament, Participanții au luat la cunoștință de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora în condițiile descrise în prezenta Secțiune.